LZHA VĒSTURE


1997. gada 30. augustā tika nodibināta Latvijas Zobu Higiēnistu Asociācija,
 ar mērķi veicināt zobu higiēnistu profesionālās darbības
attīstību Latvijā.

Zobu higiēnistu skolu bija absolvējuši 2 izlaidumi - 48 zobu higiēnisti.
Dibināšanas kopsapulce ievēlēja  LZHA pirmo prezidenti un asociācijas valdi četru cilvēku sastāvā. 
Par prezidenti tika ievēlēta Anda Mironova, kura šajā amatā nostrādāja 10 gadus.
Kopsapulce pieņēma asociācijas statūtus.
1997.gada 14.oktobrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs izsniedz sabiedriskās organizācijas
reģistrācijas apliecību Latvijas Zobu Higiēnistu Asociācijai un reģistrē LZHA  statūtus.


1998.gada 2.jūlijā LZHA tika uzņemta Starptautiskajā Zobu Higiēnistu
Federācijā (IFDH – International Federation of Dental Hygiene) 
kā pirmā dalīborganizācija no Austrumeiropas valstīm.
Asociācijas uzņemšana notika IFDH simpozijā Florencē (Itālijā), kas ik trīs gadus notiek dažādās
fedrācijas dalībvalstīs. Asociāciju Florencē pārstāvēja LZHA prezidente Anda Mironova, zobu higiēniste
Irina Donskaja (Ex. Demčilo) un Zobu higiēnistu skolas direktore Prof. Egita Senakola.

2001.gada 2. - 5. augustā Sidnejā (Austrālijā) IFDH 15. Simpozijā
piedalās LZHA prezidente Anda Mironova un Zobu Higiēnistu skolas dibinātājas – 
Prof. Egita Senakola un  Prof. Anda Brinkmane.

2004.gada 9.novembrī ar Izglītības un Zinātnes Ministrijas rīkojumu Nr. 719
 (Reģistrācijas numurs PS 0289) tika apstiprināts 
Zobu Higiēnista Profesijas Standarts.


2005.gada 29.decembrī LR Uzņēmumu Reģistrs maina asociācijas statusu, izslēdzot LZHA no
Sabiedrisko Organizāciju Reģistra un ierakstot Biedrību Nodibinājumu Reģistrā;
Biedrību un Nodibinājumu Reģistrā tiek reģistrēti pārstrādātie LZHA statūti.


2007.gada oktobrī par LZHA valdes priekšsēdētāju tiek ievēlēta Ingrīda Smukā.
2009.gada oktobrī par LZHA valdes priekšsēdētāju tiek ievēlēta Gunta Dukse.

2010.gada jūlijā plaša asociācijas biedru delegācija piedalās IFDH Simpozijā Glazgovā (Skotijā).


2011.gada 11. novembrī Biedrību un Nodibinājumu Reģistrā tiek reģistrētas izmaiņas LZHA statūtos.
LZHA valde tiek ievēlēta uz 4 (četriem) gadiem. 
Par LZHA valdes priekšsēdētāju atkārtoti tiek ievēlēta Gunta Dukse.


2012.gada 13.oktobrī RSU aulā tiek atzīmēta LZHA 15. gadadiena un pasniegtas pirmās 
Zelta Zobu Birstes balvas labākajiem zobu higiēnistiem.

2014.gada februārī LZHA ir 235 biedri. 
Asociācija ik mācību gadu organizē 9 tālākizglītības mkonferences zobu higiēnistiem un citiem zobārstniecības speciālistiem.


2015.gada oktobrī par LZHA valdes priekšsēdētāju tiek ievēlēta Ieva Čače (exApsīte), kas turpina darbu joprojām. 
Tiek ievēlēta jauna LZHA Valde 5 personu sastāvā, pilnībā nomainot iepriekšējo.

2018.gada oktobrī LZHA tiek pievienota Eiropas Zobu Higiēnistu Asociācijai, balsojumā, kas notika Izraēlā; 
Latviju pārstāv 2 valdes locekļi.


Katru gadu oktobra otrajā trešdienā tiek atzīmēta Starptautiskā Zobu higiēnistu diena, 
bet oktobris pasludināts par Zobu Higiēnas mēnesi.


No 1995.g. līdz 2003.g. AML Zobu higiēnistu skolā tika sagatavoti 177 zobu higiēnisti.
Ar 2007.g. rudeni Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas fakultātes Akadēmiskajā Zobu Higiēnistu
skolā tiek uzņemti reflektanti 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības Zobu higiēnista studiju programmā, 
pilna laika 2 gadu klātienes studijām. Uzņemšanai studiju programmā nepieciešama iepriekš iegūta vidējā speciālā izglītība 
(zobārsta asistents, zobārstniecības māsa, māsa, zobu tehniķis, feldšeris specialitātē).

LZHA veicina zobu higiēnistu profesionālo darbību –  
rīkojot izglītojošus seminārus un konferences, kā arī sadarbojoties ar līdzīgām profesionālajām apvienībām gan Latvijā, gan ārvalstīs. 
LZHA uztur un uzrauga zobu higiēnistu kvalifikācijas līmeni, veicot sertifikācijas un resertifikācijas procedūru.